'ad73ce6abf2bf601ee415502e1125a1d', 1272 => 'a1b902cfcd1fb472aea011c207e65825', 1273 => '4f6acde88d958988f3d11fca69aabaf4', 1274 => '7b1617aee0d82f8113f570b7f7c58708', 1275 => 'adda9d4aa25c432ce7b22678a2516fdd', 1276 => '78080b8cc11f2c3ab73c3271ab708c8a', 1277 => '8a009cc30c6a1764ccb1274a48587578', 1278 => '02d8d3079769df6c609782bee745e9b6', 1279 => '8f11095dbf7cb2b2e9db80cb1f11ff63', 1280 => 'a3437bca298734c50c38c8b8ecd2e463', 1281 => '9c3c362312394fb8b3bae52fe44de8a3', 1282 => 'b7fbd3601ab0548b83fb8ba57a05c7b9', 1283 => '065939de2f2ab215a78989c27d874b75', 1284 => 'fedc7fa83928556a75421c5cb9114131', 1285 => '7496b2da8d95814593a6cb715ce1f91b', 1286 => 'a644b36bfcc378c24f2e4e96d2aae4b4', 1287 => '7483c9e4b646a4d9a8b31b688c872b3d', 1288 => 'b8ea5c137dea807b468e24dfd5d68a8b', 1289 => 'b1cf120f32621dcb6b066629a765df8e', 1290 => 'a6b9c23b13a2f9af84b692192e18ba5e', 1291 => '97a992f3bbb0642a1e886cc039626500', 1292 => '1eb7a32b5a0f5bb99391ed4fa6a40493', 1293 => 'aa657fc5a2e9b8510f4b14f6654ee88b', 1294 => '5e76279ce2b51d102688ca4965c2fbe7', 1295 => '74415474bd93e397095949a4a2c87372', 1296 => 'e1e5966966b7d2dfdddb07e667372b12', 1297 => '832e5fe42201659726bda9a8772aaf2c', 1298 => 'c889c6aa3233f0d5a71140dc4fa97a40', 1299 => '26c93b6c0a6ba0ce503df4ce074f6395', 1300 => '7340b6b84a43c336fdc46354aac212fc', 1301 => '7e2a500157086e06d6c07776d59d7a1b', 1302 => '933504074d894ff5f972756a15c41b9b', 1303 => 'fc7852b5c2a9bfdd178a5c05684d7b48', 1304 => '087d5a5abac08a29abbd99165c46d964', 1305 => '65e34857d55f0dd9abc9e84fdbc6c541', 1306 => '4bf9d75d301ac5d1d23c9ceca6797421', 1307 => 'cb8ca836232fa22a597699ebb4adbc7c', 1308 => '5a772ae0b0187b7aa37b8a6eecab6e49', 1309 => '9027ecc554a6566cd9de96596278688c', 1310 => 'c14564a99afad965c12fe6de092081c7', 1311 => '10ad26806155155c91f5db48cff8d08e', 1312 => '8b83eeb6649c929a2642aa5d42c73c76', 1313 => '727a9ed6a38492a656c522fd22247108', 1314 => 'a40a572b453203bf6fee87cf0f87cc22', 1315 => '4027814d81a5b1a0e1e2e7317d330aab', 1316 => '8d31c03a52a894dc8b57c792a84056cf', 1317 => '1c262d92cec4b3889ef5d483f8aec4d1', 1318 => 'fb7d11a671223432e7b7d5310b1669ce', 1319 => 'b79bc8b2bf6bc110af59ee5faf1074b4', 1320 => '7cffcf3de1587fa657d6ff5a0eba7850', 1321 => '5d1386eeb06c7333d2f51f67819ebfb6', 1322 => 'f8490f5cd6530ba93f9837abc9a91009', 1323 => 'd76000988b5eaf2c32e7cb13a9d7bb15', 1324 => '2a50ba397b2103d25908dc63add5bdba', 1325 => '9d678ba31be7a4ba08a43d1ba6063432', 1326 => '760b2c12726ee788e084f85fb0541500', 1327 => 'a4c2a550fa68bfee44c35333643c6061', 1328 => '96799d90e8a0dc2d10cb9373da2ccb28', 1329 => '701ee46af7d104901de4e78776d821d4', 1330 => 'affd23f03de2ce5c8ebda959649407ba', 1331 => '328f0fc6047b929cbe78e7d1b186151b', 1332 => '7068dc44e543dbf9aa33fe53a401565a', 1333 => '5761bdc37e2bfd2ba3f0f5775e69a1f8', 1334 => 'fd23946646446712a4931db56d3546e7', 1335 => 'b7d2501f9aa290275cbbef6c27e612fc', 1336 => '8f9a233def94f5bcf47dcd861c468e37', 1337 => 'd373ecc0b11693e2666967ef8bf0c84e', 1338 => '3a9f6d537d2e5fb988b69533b8ca15f2', 1339 => '6c9b50a2a9ecde6296a2369ef43c18be', 1340 => '2ee18a601b0efb2a7c4986e7aa4acb3f', 1341 => '8787968822ecf00ffdd82bfb75df055c', 1342 => '9bb92c6a669baa1c6abfd953c70c64d8', 1343 => '639cc8948a3546bab906d84c49e13303', 1344 => 'fd75cddeb42baf6d8d563239b518ec82', 1345 => '5fe582a0fbdb7320df85466f197f3f95', 1346 => '9ee741c6be65b27ed0acba62a539a79c', 1347 => '1da0ccd10de8e630569a058611b42bf4', 1348 => '3f52ae26c229caba9ab956e36d8d4b87', 1349 => 'ee82e3c1e775f1cbff5386bdbf26ea4b', 1350 => '15637e81f9dfd465bb79972f4a0292a5', 1351 => 'dfbe80f8d076aa5012026d904c5273ac', 1352 => '36ec1dbb7e768325026a956ba710f259', 1353 => 'f58a22f18b1a9b3fd37295c90c11d0e2', 1354 => '3bb0188f10654cfbd488f591c836f067', 1355 => '613ae6fe7df81f0ba250da17e2c57a25', 1356 => 'ade68af81c391daf0b3b977ce36f0d75', 1357 => '1d702943499c9235f3f10c8b797ad660', 1358 => 'f23b78b4d8ffd657174ed5a777f19c66', 1359 => '599239a794efb6f0f53ee006bf3e6731', 1360 => 'd5489da92e65f773f132c8d000bbfab3', 1361 => 'f2d9d2c806000aea435d9015b0304cd5', 1362 => '5f6080337921234f69b786af76810620', 1363 => '2306de1d0d941f8360e3559b6ce36d6f', 1364 => '7f6e1600c6f09fdf84dea80d897cca9d', 1365 => '2fe6a56cdf46b5d60b8c9fd82eae2480', 1366 => 'fc4d9776687e81b5258ae0887e8f0950', 1367 => 'c34f92cc0608121cb3fa5e51100abfe0', 1368 => 'ff1080176bf250e77ed6cde369be8831', 1369 => 'c4c5aae1417132854d44d8607b1ef034', 1370 => '90308901f9c36082e4ded2e06c2a11b7', 1371 => '0414c5ff99c608b7c7eefd717df73223', 1372 => '7ec881b4cbe8917f9cb35743ca67d5da', 1373 => '5a036a81578372bbccaa3d34431dedf1', 1374 => '41e0fca7f5761b3fa0f5c9c6800e4bdb', 1375 => 'dc5295697ca3ef57614a9a68d6eb16e4', 1376 => '164793d80f0d2d602e780a5c748aab95', 1377 => '0c24b5d3273362f5c35918cc6f96bfd1', 1378 => 'af75890a4cbd890b05c6d1df663197c0', 1379 => '68d2b29b1df485ad39a123f49c5cc268', 1380 => 'a2b9f3e732c7f73862fff4fe9817ba05', 1381 => '82a6d070f0aac30d42852a6d0b1dfd73', 1382 => '6e5768b93892fba74ecd723ff6412611', 1383 => '00b809f1cda109894e48aa274c3c76e8', 1384 => '6f3194e24f967021cd1717884c6d5866', 1385 => '4e702eea17628fbd3622fa5dd3d5480b', 1386 => '9b319625ee7c9655b08d23e854f2e63c', 1387 => '98f5c9e84e3999d7cf7fb21ae3df9602', 1388 => '7a897e8a2637a876314a0d28242f45d7', 1389 => 'b08a5e7955b6fc269604770524ee9181', 1390 => 'fb25a0a254b932fd56ebb4521ad48c27', 1391 => 'b5d37658ed214a6ac20a586f78c5aab9', 1392 => '84774c312754bdebcc7c528f1f31ad01', 1393 => 'f8527eabcccba8d6befadd7bc9aa0333', 1394 => 'f66e7bf153a41f85b7d5e3cf4fbe8d65', 1395 => 'f01563ddb1f6c2fd3e52b6c869cc5393', 1396 => '4c4411172a99277982dadd799192b152', 1397 => '0767f80c3a6d1fd0179e2f441e2a5aec', 1398 => 'f15c3e77895e81742734270de6047b35', 1399 => '27cfb2d2d9494883fb87f5ac9c811fdf', 1400 => '476280af143f68d70bdd423f9fed6d62', 1401 => '5c2521dd607a3fc0275504f0fe1195de', 1402 => 'aeefcc24b860fec37f1a1a83476c4e94', 1403 => 'c04ba46eb39ecfb626524593502f1901', 1404 => '738b04a6601d6e13580b2c461aa2e597', 1405 => 'b631f871b7fa0c8bc9d598fd1cc7dc92', 1406 => '1f412dc0158f1f422891e967f243cf17', 1407 => '2fb61cee39ea2ee38e42e2ef7adc5c6e', 1408 => 'b603734a2cb1a9aaf2273bbff7fb58ab', 1409 => 'd56aff719974337cec769a8b8ca5ff93', 1410 => 'f8331325eb238261a6d43c1f40c19205', 1411 => 'af47e8cf7b220b9076b0e07d8050a66e', 1412 => 'b52733b6e2e466f6ebe13348401105f1', 1413 => 'c62256461ea46268f4559b986f3699ab', 1414 => '02e5075f4e23f90da850330270235b02', 1415 => '210d9da073659f6a175b89a54e40d6bc', 1416 => '744dd123a97ebcacc79e8a84205e548f', 1417 => 'cc2820d8abeaaf7ee828cc8da695cf6f', 1418 => 'be21c72f51a98aa24c5ec884f3a66280', 1419 => 'bb915dbc25253f914b8b5317e1a090c2', 1420 => '948ad8e27e3eacfe4fb2fdab88930d37', 1421 => '322691022bfdf7bec3757b63ff7730c3', 1422 => 'f9ded9a979051fe40df251e3fa4c5dda', 1423 => '27f72437807527b172e96518eecabb6d', 1424 => '75b0560717e73d129d25c237ccd28444', 1425 => '7f801faec72f5bd90c92c6246d78d6ce', 1426 => '84ab4685f5ff8e21c925aff005b50bb1', 1427 => '7c5674b172a94088eacc2a025c3f09f1', 1428 => 'c693af7af5db05c6abf6ac2344175294', 1429 => '4bb5d353c6e4a4e8ee01cf66935cee84', 1430 => '7d116ad7a76343f5e7fddeb28549a53a', 1431 => 'ac9709208525f5ea58535b5bae7b5dcf', 1432 => 'ad2d190f96d40632ec239a8aba8ce0fe', 1433 => '852a863b8ecdac446979b0f2023c503b', 1434 => 'c187cd4691965580c1ca31b2dad648df', 1435 => '4e4345dabdd6bbe1582164f4cc0e8c31', 1436 => '556d9195a3373b8321d892c114d4c95e', 1437 => '0dff29fc17360dd2da41e331e1b3ad7c', 1438 => 'b644947be864928dadf2bf9b05792542', 1439 => 'ed2988f5053f2f38517385555d210359', 1440 => '479f0bfce8f4b0c101d1cfbaec5025c0', 1441 => 'd3769f59ce4993f92849a051d1b8333a', 1442 => '67604439f564aeec8188801e7bbbc515', 1443 => 'af2af9923b776e3b255a4f3e6c106d18', 1444 => '048ea2540689fb7512b611dd5fde892b', 1445 => '0e478a235cfae446175f65ae06a96e65', 1446 => 'bd864e414dbd951dea8f139e8053492a', 1447 => 'ac947dc81c25b0337e601badfe78092a', 1448 => '45fbfcbfdc6e4389ed2b17c6556bd9fc', 1449 => '143993c6a30b1f551aabcfa0e8db753f', 1450 => '717a354a3e7f6017feebca8a41781149', 1451 => '3d81e9f27704208d7eb5bd270aa2edff', 1452 => '303045db05b211a100b5c8e17ff2fb14', 1453 => 'f76fb1f5b962c4a55e9a2935a445210a', 1454 => '6cdc0823371a3c42bd246039fa46d118', 1455 => '751816014bae4ca25a41c509a063ec37', 1456 => '929753eff9bb3a7fe290462ee01df8e1', 1457 => 'c9e16adf8bfa623373cd0f03457d8bc2', 1458 => '5d7725c048856422ec2ebc031aacafaf', 1459 => '19ccc2e3006a16c2f2e2b72d9ae03cd6', 1460 => '4319a5beb47e88310ff98fdd18bf5c05', 1461 => 'a4324d036b2a8370c6b2a82714fd200e', 1462 => 'c273641afa52cda7bdc4ac909d0037cc', 1463 => 'b5e08d005bc701acd6b5f27e8fb2f837', 1464 => '2c5d3a2d81bd70622fbd90f553d500b3', 1465 => 'b2c6698df79f941bf36e5eca58b0a45e', 1466 => '438e5573fae3efde25097f7a8ed282f8', 1467 => '18033bb2b04564d3e159200f508192d8', 1468 => '5db7f8864fa3af4bbf3eaaf584409960', 1469 => '361633456f4af23670af54b8f19552ec', 1470 => '2334a570cca0390164f8e2044aa7928e', 1471 => '8c4343959eda277ae03812102679f9cc', 1472 => 'b4968440015ab120864facfbbd40251c', 1473 => '4b15b02c584dfbd2f644cd502fe1954f', 1474 => 'a4318463378a40b0779a02db7aacf45e', 1475 => '6d7eed325875b064d4dfe63abf4e9514', 1476 => 'bd2c3e1ce59a9120d9c5282ca1f25ace', 1477 => '3017d60d43691a81507c9c310b5ce6e5', 1478 => 'ec4a5ce345a1f0b80a374a9c9e57e77c', 1479 => '31e67af0c4eb9bda97dee1729836fb9a', 1480 => '735e067a22aad990d36dcaadd8ccb48f', 1481 => 'c16b9a699045163f63bba9dfc79fce88', 1482 => '0660fc86d44b770095466be14e3f579c', 1483 => '2ecb5e7b33194faa93c83d8c2aa31d24', 1484 => 'd52b651a3769ee15b1d72286a1eda5be', 1485 => '7617a3d9ed579dd5451169f5278fa819', 1486 => 'c0d6933104b14f8f6c60f24b9b63cdfa', 1487 => '1e7f3245ff6c1394b46b3296a98f7ea9', 1488 => 'f920124ff6d23023c51d61039d36f56b', 1489 => '134031897a5898dc16871acff294f3d1', 1490 => '34dcebe04b14457059b5debbf849def7', 1491 => 'cae5e07d33cd52f61fc72cfd510b019e', 1492 => '6b65b93537e1a784691692bd9a6d3ee7', 1493 => '85b4cbeca9219c17f81ff48a4834c180', 1494 => '023c4723b2511adce32589e1db824bca', 1495 => 'de23a87b135b394a53c9872eeaf9fa63', 1496 => 'e414744947484241dbcc87626967a268', 1497 => 'd1ae0d96fa367ba559f399d4eb78fa4c', 1498 => '122ae2b0bf1700187858c8b9c8a9022f', 1499 => 'c5205a397bd43ad072e7d10204397967', 1500 => '70f074d3d3e444f15bf8050f7a12cfb5', 1501 => '4da1e09eeb7fd008507a7f3612babc81', 1502 => 'f9a77e719bbcd587f213d65c4b274233', 1503 => 'af8c8b5589f5a77211d7a55ff1121087', 1504 => '4becb6a8eca95471c8dea8a4edfe442b', 1505 => '9d772ddb841ee130ee776781726448d8', 1506 => '41bb8505fca0a95a34b11a6c1bd57b59', 1507 => '3873255b21904edc0f5fbd281651cf0e', 1508 => 'e205dea08c3f8fe62f03eb3a0244d3ab', 1509 => '29b732f803750705bbe123b060afce7a', 1510 => '3bcb509830c12abaccf811f47d95696b', 1511 => '3344fe206336fd1d5677891141c4e2e1', 1512 => 'f6066c0d29832f27f56f08d81acfe1a2', 1513 => '499fd17bd7809420cf57799e25ae90c4', 1514 => '4a6c79e511cae706f0d17f4e04003800', 1515 => 'ffce1702d3ae238e40044ac82479f5af', 1516 => '51e0ba856a68c9fe30b0f4ddd9b930dd', 1517 => '159ae9dee8d8b95303f093b8b340b378', 1518 => '37b8233529b39bf1e7449387bf9c906f', 1519 => 'f4ffcdbfee8aad5235a014571249c73e', 1520 => '4399801ec29d0d97c4b5273d61e1bbb6', 1521 => '04a147b8a259ef5ad4cb7e9f0f880ef5', 1522 => '1a42596c4b4105285ffc852fdecbc11c', 1523 => 'b4abd7026a9a312a4adeb352525f6a2e', 1524 => 'e6bf8437185d6bce3921c9bbc17dc1af', 1525 => '75dd84270885afe8b825c1e1a24d1c4e', 1526 => '00776a0a3e907d3546a125f9800e5cbc', 1527 => '8daac84f06bcda00b4bef30c501f3075', 1528 => '95bd39738d165c37be9637e373f4f51a', 1529 => 'fc612556ed8b5ab7b9526508c0f4b312', 1530 => '09105fbd237af5664c02887cb606f106', 1531 => 'c37780acef974dce8020c066bfa0ef98', 1532 => 'd751485bc74562cb9fddd2cded42650a', 1533 => 'b26861bad61a89ec4d5d36b20c311b00', 1534 => '752ce0f4aa985f6c88748dc37b3c8c07', 1535 => '8b91fc848feef08a54449d857f2d55f0', 1536 => '963f2caea8326c898bcb8ca856adfd8e', 1537 => 'f072d9103754e44d557057f6175f5c33', 1538 => '86af72ff1d6cad586cbda9327f10647d', 1539 => '3cb2de020c7521a4986a726b49385d53', 1540 => '98ee28ecc186f088fb44f73e27a72690', 1541 => '24397872ddd9cdf2254bbf4b05bdb708', 1542 => 'ff075019cb0de6c0cbacd3bb16b7745a', 1543 => 'f6cb62d90709c882e3ef687b91803da3', 1544 => '43bc3500b10597f612c108884f236dea', 1545 => 'a9152b4934f1badf65f8c4c4224293cc', 1546 => '1d67a9cc71e507293082bf8566f4a3e0', 1547 => 'defc9db1d7463db73046802580288b80', 1548 => '7cb97e1dc4978610186e6d6539a5cb9b', 1549 => '3c0e89032f73fe477a0d74c9ef205b0d', 1550 => '2a10ca73a746b5edaccfc86f8d6b312b', 1551 => 'ccaec8d1efd3c0e783a859db47a1b9d1', 1552 => '1b28622ec06f3ba0fb2c7ca3597bf175', 1553 => 'ad8a71e8cbb569150deea8cecc5018f8', 1554 => '181b9749b141b30f3975fe5583572581', 1555 => '6ca33dfcc4669d37f03e4749df0355bd', 1556 => 'd5f98bd0255bfd923e4b7160930493b2', 1557 => '7752eb3f8264185914fdf005a4a7caa2', 1558 => '38d18a611afd539e997f4db196e0350b', 1559 => '05824bd8db00461a174989f018b66e25', 1560 => '84769d2a8094efa158a7bd638f15c0c4', 1561 => 'f98942cdac8eda64881deaacf9686211', 1562 => 'f7dc9a2d2602c10998b2b57cabd8cc0e', 1563 => 'f00264504f06bfacbe23db6da44afde3', 1564 => '0f0d3c271cd22f0a199671aeb387ea84', 1565 => 'fcf01f156031c51e6d5619224d63c892', 1566 => '01f8a1ea5df1fc80d44f4c0b107efe66', 1567 => 'b0035a996517df14438c245c7082f0c3', 1568 => '065a163e8a6150933438833579474a00', 1569 => 'f62021b4c26a0d60150a6b09a0af4be3', 1570 => 'b7cd2afcf2cd04e5745eeb19a3cf08b6', 1571 => '71885695ec0578a59983cb1650ce7d20', 1572 => '25e9d41d4d9e1b97c60ddaaf52baf6ae', 1573 => 'd8609ee53d877ce477329f0d77653c18', 1574 => 'b6dfa7073c2b5b7fd6120cfc49faa295', 1575 => '2d2f939ed83abfba2691575363ccafd1', 1576 => 'fd243ea21135c1ca1a4a159e41cb0726', 1577 => '748fe81a62e7f2a3b3c940b7864e6ee1', 1578 => '13142c7e32f6832c4390416234ddcb0e', 1579 => '014b2ceaa4a49b626788181596f30304', 1580 => '43e02c82927a1756176789787de37269', 1581 => '32d7c108ecee27b6c2b3affd114768eb', 1582 => 'a7d7289900e16c6f9600002bbcede138', 1583 => 'ca55953e49c5496a590b6ff11d47e37d', 1584 => 'fd87849a2b2c135633910cae92d65d2b', 1585 => 'cdb051fe9ca938f03dafb693227c11d1', 1586 => '45b6936c7e8ff8efd7c09c6df8da5767', 1587 => '846cb3318f128409d7d513df6dcc3505', 1588 => 'ea8c690e215cdd3630cce11a6da17785', 1589 => '0adfd99493195fd7b40fe9ae94a0961a', 1590 => 'e05a1c8c68890a16a26eae8d689e89d0', 1591 => '900ad8bf49492d8e07abb4071c9fc543', 1592 => '394752fa8dff8d751cf00a81ce136b7d', 1593 => 'ad7435b52052c9676f3129a9ac14dc80', 1594 => '11e7149488c555fb1f977ca0875fa097', 1595 => 'c51eeb6fa65a517a6e493e9d869d2076', 1596 => '80413e6c562eda23b5b5fff76684b431', 1597 => '615fbdfda6b26ae2cbfab131d7877ef1', 1598 => '4fb2f82da79743ebd388881f4a509b6d', 1599 => '963bd15bb9b95a8a3a4525c74c4a1897', 1600 => '24dab9c619ef2340638577b5fb7f15db', 1601 => '43421422e4972ff110320d04ab8e15a8', 1602 => 'd2cda3dee29ffa0355401993b3e89bcc', 1603 => '4aa34492e2521d77a68d26b7bfd53059', 1604 => 'dffb2f922c0671475a2bdbf444570250', 1605 => 'd4e06fea9bbaddadd89b63d60b4a7948', 1606 => '668cd08138cb1d432ac68608ffc1aecf', 1607 => 'dd7e79756e9929e13d603bb60835c833', 1608 => '23381425a00d6d2263c742d79375a6b9', 1609 => 'a591be3ecbc78dbe9e06f14b570dd0d5', 1610 => '60a84d8cb7ee2f3aa5c5b20e2ae9dc8e', 1611 => '20c8f4a4b08e62d5e520610f4d71d5e2', 1612 => '6b64bfe6444eb2bec920029a01affb85', 1613 => 'a55b5817bb452481bb948420843ba7ac', 1614 => '4d7dc3f2e7fd9b08dec70b5de21f4c6d', 1615 => 'dbc6196ce73bafb644cf1656bd27db79', 1616 => '17ac9c5c6ee273418a39ecdf44f4656f', 1617 => 'efc106148973a8fceaa74180021ee9a5', 1618 => '6b3410eb56f2f938fdafa80fc06eea68', 1619 => '5fd08456fdb1720e9ed5e6d7ee4635d8', 1620 => '0af2b7312a6587eaf19cb956732b2f53', 1621 => '4cf9959656aef68c22b5aae6a0ee2757', 1622 => '25164ac77263b960d450efa2dd63be87', 1623 => 'e322613b8271c6409dfee3acea4e477e', 1624 => 'b960c03f57fc17e93273f13979c30e72', 1625 => '1c6f4d7af8470b1c596bfd5641fbc9cd', 1626 => '15bb3759a35ca279471d91c66f76b1c2', 1627 => '7b6c6a5d5bcbab73582b46f649e9d126', 1628 => '6830dd1c10fb7c89b41a27f819e2f5c9', 1629 => 'e3739f4206244c5d54c64a6fc8228267', 1630 => 'e41a2e0f55d03f36cc1b02b3f426e3a5', 1631 => 'd79e41e41c0e0d89022f900dfe665282', 1632 => '67fa1fe9d6061ff2474b99dd63f36b6a', 1633 => 'f18c2a046272085db294247a07a1c492', 1634 => '9e720cdf703b4e8034c7d99c140ced7c', 1635 => '32962a3a1dfc8edeeab9e911930d52d3', 1636 => '14a5b03c37d562e134d62606629bb8cd', 1637 => 'ebf216b4663e915dc3805a900ebfcd92', 1638 => 'd086496f670f1852073d88e67b2f6f2b', 1639 => '00f2e1d9aeb32b308854ca922f27892c', 1640 => '970787be09e368ca01e3394cdcc727b9', 1641 => '9650ebfa361ba87b72b31330ffa45532', 1642 => '6d575e31e0c30c72daf6bf93ad02a817', 1643 => '15f0569eb5ee1cb66730636c7ea4de59', 1644 => 'd410e68c8c69549dccf34b0f4d9e05d6', 1645 => 'ecb5354b9ac16fb3b9f0838c638f18c2', 1646 => '215a68313475ded89b4f8f19651c17fb', 1647 => '40cd8af3a24858aa9bd7e1680ae64991', 1648 => '0b7bd29c6f3589c663af0198eda200a4', 1649 => '045111ac902afe22a04dcca224e67bff', 1650 => '6c44d3e841afd591534ca7ec740a28a3', 1651 => '30b54b14dcc02b40894d437cfb2e2b75', 1652 => 'd08295a480bb22c26d8ac64955ab53db', 1653 => '598d3df3de75a9b75d1c9b54f0392ac3', 1654 => '09034c9d1f01dd017b298da72a9c5497', 1655 => 'e2b79b7017b474101bbe73040ac7a721', 1656 => '7b78764f5fb17f33f5c5762bbdfe41ef', 1657 => 'f9adbd899973479ae0fe35265ed76ce6', 1658 => 'f382f7eed1c4537b764efed5d5f0dd0f', 1659 => 'c61854075a212410365c3b05b511298a', 1660 => '89e38a1d083b711fbba3537fa0e31505', 1661 => 'a327934e9ffb863a8fe188f6c370fd57', 1662 => '4423de062fc53dd3f073be713012f7b3', 1663 => '8c0e634445919efe023a931abaa2db78', 1664 => 'ba198d865b3be458663960f341a43951', 1665 => 'e52c19ffdde23a717e9ec4255d48b088', 1666 => 'aa236a708bcf467220766123992a1fc2', 1667 => '1ba5739db193d644dda3b273e2e8e31f', 1668 => '03d82b453cb1cc4af0f44f44a46516c7', 1669 => 'b71070b86d4092229761225f66142d7f', 1670 => '4210cb10ed546ce575f2047428c6337d', 1671 => 'bf72ee14a4385550f56ab566d8b9a62f', 1672 => '3cf2b824437d6bb76845180bece21436', 1673 => 'de7af2c68e723465603d7edfc9c2b823', 1674 => '8933d02d0888e9586a93897d8a094f9f', 1675 => 'a53b41877eb45a6a984b16d0a5bd51f7', 1676 => '96e769ec6a12647fa358975819ea7bb3', 1677 => '5ea83e4424a2659a64672bacd2532e94', 1678 => 'a9ab3e4afaa68491c4cfd29e40903e16', 1679 => '1f6e4743e70fbd0a19041297e0dcd251', 1680 => '82023bfcb70f272da91ac59d0e61630a', 1681 => '7f14a1307e8131d4a38d379cb2c21721', 1682 => '0f08167b4a1f44231ca177010f60b9be', 1683 => '75fa5100d8ca1404ebad95d7f647effe', 1684 => 'c4b49e6e9d7ef7d69a42c173aa6174e7', 1685 => 'd8cc66986d10e225256c51878e8e56e3', 1686 => 'ab5e06d6c1681b0a7be51d5f3ea018ef', 1687 => 'f3eb6515064a7a1b023061db6a2ff6d0', 1688 => '5064a94c26e6a15c4d72be97e64fb9e9', 1689 => 'e052ab56855b63745c5abc1088be3082', 1690 => '85dca8abfcb1a971b41ccdc306ff8c97', 1691 => '73b94b55958b7249ec250f64f9169f0e', 1692 => '32d096d5798dd80ebc270d25f32d6be9', 1693 => '4adb96cde8d5414df8c507e9b9c6a1aa', 1694 => 'b774648f85ac0365f2d5ce3e0147e0d2', 1695 => '7dd4d66fafa3265c9b3156217c920a95', 1696 => '6e6f059b1479c75427c232a46e2b31a1', 1697 => '02f4e3f270e68c9205c15e25fcf8f8a6', 1698 => 'd8e53fb23d0fde235aa3731645d3046f', 1699 => '8c4ba531c684a3846788d3b3ab815630', 1700 => '708f3cde63542d06c6f9fb0604475b68', 1701 => 'c1164d6e1c291afd87228faad41a7b33', 1702 => 'cd385d8b71a009eefcad565720437376', 1703 => 'af59e1a8d9933b0d1774df06316ea33b', 1704 => 'b84be55e752992ab603c045610a3c014', 1705 => 'e92ee965b858b2037e398c5365d554cb', 1706 => 'b7b5ad9e822ad98a6308f352d9de4194', 1707 => '1711db69289bfe17df82fe3ea141b7e8', 1708 => 'e566a24a4eb3ee204efda2ffaf74c6f9', 1709 => 'c120c1cf4dd6d47ac8c2868ce6ba9595', 1710 => '6ee0a7dd9f63993289b0d61d6fcc041d', 1711 => '9a4afa9d788352c6a5e22cbbdbdb35a9', 1712 => '1e2e7a8c26170b67f77c6036e7e61ace', 1713 => '3ff6e69189b009161e99c7f51f6ed42c', 1714 => '3b0fbead9acd69e5accefd109f1493d5', 1715 => '71dab8fdd0527c7cfe16ddcc796f4724', 1716 => 'bda9eff91a2ff3dee5784287c89acd20', 1717 => 'd8f2540a796179f272d14dab9e14dbfe', 1718 => '2ad689a55df4b3f5895b5fa341606569', 1719 => 'fef10912fddd62363df9a8638bb65051', 1720 => 'f59f7b4fd196c92054816161a0b68dcf', 1721 => 'df3b4039bb587d335f7b54359bd788e4', 1722 => 'd295fabe7d41f2380f649dd213b78d64', 1723 => '723e7fd5ff5ba5f524424154ab7e09d6', 1724 => '8310986ca3928eeff3ec77076d5ecd80', 1725 => 'e277b7db4e9698445b4f6eaf96905573', 1726 => 'bacb7b6df2fc61fa4e4063e27d4cc079', 1727 => 'df9e6221dbbc5e0bfc32d76e834668c4', 1728 => 'fe35c566c97269805db8a8ff0190d909', 1729 => '9f66406107987c54b7d52dc7ebaf2567', 1730 => '7eb0f4be6a909b5789014e9eb7bf4a6a', 1731 => 'c427bfd1ad9b08039a1bd9e80f1fb926', 1732 => 'bff53428d5dd647e6177e55a0e2f4284', 1733 => '77c10e1f4a6381ad548eefe9b407733e', 1734 => 'e2bff8adef5df0094894d966ff728d1f', 1735 => 'f6d24a328bcfccc4d8bae3de57ffb66f', 1736 => 'b1ad98aef1a867b0c56b966183c9c2c8', 1737 => 'b6785d82b51bafda1d8f6c4423dba7e8', 1738 => '72d88d25f7d69b9da4ce4cf50243e62f', 1739 => '87f8cc820decaebc87ffb678c5121d6b', 1740 => '1645e14f59fc4364a4b7c083a6324448', 1741 => '9f55851ecc3f5a429d53ba7263ba2a31', 1742 => 'dd79864997d6262518e8c76f5beaa999', 1743 => '4e220919fd99b8ccc402612f2d63d394', 1744 => 'e426aa281704b496bae4f7b5a339a1c3', 1745 => '5e62cadb0f1b644cc4237ac009d45f9e', 1746 => '4ea3465cc3b31f9b270e1a203174353a', 1747 => '7a83bf9a79f3a61627e856810a3cf6e0', 1748 => 'd001678a98d64d1e887ffa07e618a714', 1749 => '47e7e890a5659b3898063ac15e9a552d', 1750 => 'fcad786354f289ba85a74aa124f9836d', 1751 => '051920ef722b95f85144adba8a1b8ae3', 1752 => '19a98ef5fc52d990bcafb6468abfd51f', 1753 => '5d47d8cfc4cf9cfde8d4cf4c0c3c2780', 1754 => 'b51bd68857e834ceceb998341803737b', 1755 => 'c5826495a73a47e6a563eb20c14c6257', 1756 => '2b2d1a35a936292e7aee9c52028af047', 1757 => 'fc2bd2b1d219985f87506bb354406be3', 1758 => 'd7c1a53df89535426a2329af5f527699', 1759 => 'be4bd2b811da5af1e5be19e021382dbf', 1760 => '78d2a32bc249cea4b2d0b56273e995c0', 1761 => '0ebb60c7894d63155ff5dbacc972733d', 1762 => 'b3eabb386422537b9dcfaa758a2df533', 1763 => 'a3ccafaf4160809c55388c08679999a3', 1764 => '958f79a76ee3fad24814d81843e641cb', 1765 => '1e65019a2e1c5a8bb95719b5f036ccab', 1766 => '89d4ba248be9f9128680a6e6a81e0d96', 1767 => 'd309c57095db7ab31e9c029271830bc4', 1768 => 'cb9e645143478f3513235a12f2bddfe2', 1769 => 'f0401a422e94d02cfd293fd1052680e7', 1770 => '1affb4467b827f9a813a5ffee9d2fdb0', 1771 => '95c0e20c59b16fe27ad7b475297fd0b8', 1772 => '627c496e39effd7d3c950a63373e872c', 1773 => '4771959bcc1c655dbf887b70d679fea3', 1774 => '7e7709a9d5391cd51ccd4545459c5ee2', 1775 => '0979128e749acbf2ba1c8af08a1c03f2', 1776 => '1eb695c8746396040292af80f737789f', 1777 => '821dcda34b5aac981fe585b37daddc81', 1778 => '57f5cf4d64ec3fcd31f051ab6954312d', 1779 => '38177e913fede47b20b48de95cc2439e', 1780 => '4c3b6893d342b003913c73ba1b86623c', 1781 => 'fb19bc719d772ccfbc9611e673488a8f', 1782 => '966ff1334b8ccc7977ddeede8020ccaa', 1783 => '0cfb36723658234137fddcc02f72b3b5', 1784 => '0b7eedb12c794cbd347cb8680fc30670', 1785 => '6a3e0b17bdcaabe4ad5b9fd26a462d10', 1786 => '820366b39ce1790f89abe419cefce964', 1787 => '4cedeb4b36e35a46c3c74054d1c0559f', 1788 => '5c42bce8fea7a88f63e00d1827ff13ec', 1789 => '4c239dfe36577d11bcd5563c852c6f90', 1790 => 'b5d49bb6e88bfd0032a3d85b5d412338', 1791 => 'b1539085618c01bc2fbb9c140b34fe8f', 1792 => 'ee47be9d6dfbd96b496bef9d171d17b3', 1793 => '8c0aa9ab25a38bd0850b991470b59acb', 1794 => '082ed5a422254a5ee75883f3bc699931', 1795 => '5d2a5982910240bbe34aff455f3baabe', 1796 => '351d66ee8e8b9d071139cd5e1df0426b', 1797 => 'a7a25b8dd030130fff355246cb5a354d', 1798 => '0dac1314e179f968dbed8016939a7990', );?> www.429314.com_www.429314.com-有礼相送

浙江省义乌市侨联组织青年出国留学人员 感受“义乌发展梦”

时间:2020-10-21 10:06:49来源:355目录 作者:婷婷

□天气预告大运会闭幕式今天天气晴好今天,省义第26届世界大学生运动会闭幕式在世界之窗举办。据市气象局预测,乌市闭幕式时段(18-22时)为晴天,气温在31-29℃之间,天气条件对大运会闭幕式基本无不利影响。

浙江省义乌市侨联组织青年出国留学人员 感受“义乌发展梦”

据市气象局预测,侨联青年我市今日白天多云,侨联青年有短时阵雨或雷阵雨,傍晚转晴;27-33℃,中北部与城市密集区最高温度可达34-35℃,天气炎热;南风2-3级,阵风4级,相对湿度65%-90%。www.429314.com

能见度好,出国大气扩散能力强,产生灰霾的可能性极小,紫外线指数11,辐射等级为极高。气象显示,留学在闭幕式时段(18-22时)的天气将是晴天,31-29℃,偏南风2-3级,阵风4级,相对湿度75%-80%。

能见度好,感受大气扩散能力强,产生灰霾的可能性极小。气象局预计,义乌通过平均气温及对应湿度可计算出今日的体感温度综合值℃,体感指数为86,其中白天舒适度为暑热,而早晚的舒适度是热。www.168346.com,www.709456.com,www.704558.com,www.194318.com,www.602230.com

总之,发展天气条件对大运会闭幕式基本无不利影响,可排除台风、中雨以上降水、灰霾天气的影响。

以下是本期的幸运奖名单:

www.429314.com,www.500899.com,www.164789.com,www.822064.com,www.654216.com,www.345859.com,www.pj11588.com,www.554240.com,www.694558.com,www.403030.com。

看点1一切都围绕运动员据深圳大运会闭幕式导演团队负责人介绍,浙江组织随着深圳大运会开幕式的成功举行,浙江组织不一样的精彩理念得到社会各界和公众的广泛认同。新地铁马上就开通了,省义大运也要来了,真的很开心。

www.879806.com,www.m.3730-184.com,www.818202.com,www.xpj4285.com,www.647401.com,www.32161.com,www.361192.com,www.172883.com,www.107110.com,www.329383.com,www.782985.com。

www.254405.com:我可以到侨城东站坐地铁1号线到达老街站,乌市之后换乘地铁3号线到大运站,这样就可以去大运中心看比赛了。家住碧海云天的颜先生忍不住激动地告诉记者,侨联青年他是个体育迷,侨联青年通常深圳只要有体育赛事,他只要有时间,基本上是逢赛必看,以后就好了,不用开车去看比赛,起码不塞车,也不用到处找停车位,最重要的是省钱。

www.744099.com,www.176721.com,www.318494.com,www.78107.com,www.790096.com,www.336954.com,www.112820.com,www.2200833.com,www.476444.com,www.686989.com,www.181356.com,www.340157.com。

www.429314.com,www.vwin777.com,www.313636.com,www.753563.com,www.417227.com,www.hg633633.com,www.723411.com,www.110463.com,www.901147.com,www.168642.com。

www.850441.com:地铁龙岗线(3号线)东起双龙站,出国跨越龙岗、罗湖、福田三个区,由于是通往第26届世界大学生运动会主会场的地铁大运专线,因此而家喻户晓。作为深圳轨道交通的东部通道,留学3号线将为罗湖、福田中心区与龙岗第二圈层的交往发挥不可估量的推动作用。

www.123589.com,www.742538.com,www.370292.com,www.m.075939.com,www.563492.com,www.429838.com,www.99997488.com。

刚刚搬入龙岗新家的王小姐在福田区的景田上班,她告诉记者,当初买房时不想买这么远,但是市区内的房价太高,就望而却步了。老公爱好体育,就到大运中心附近看了房子,对面的奥林华府刚好开盘,想到地铁3号线要开通,我们上班又很便利,就毫不犹豫地定下来了。

www.m.hvip02.com,www.150195.com,www.163554.com,www.308248.com,www.835950.com,www.654912.com,www.697811.com,www.m.b77887.com,www.342363.com,www.751030.com,www.pay.f0040.com。

王小姐说现在就等着地铁全部开通,自己不用整天挤公交,老公既能看比赛又能去大运中心打球、游泳,真是一举双得。记者了解到,市民不仅可以乘地铁抵达大运比赛的主场馆,还可以坐地铁去春茧看开幕式。

www.bwinyz07.com,www.113759.com,www.127406.com,www.437722.com,www.959894.com,www.606443.com,www.880418.com,www.355804.com,www.708466.com,www.623726.com。

www.429314.com,www.365373.com,www.m.xpj2010.com,www.369364.com,www.297921.com。

www.633823.com,www.6123eee.com,www.960706.com,www.438255.com,www.7179966.com。

www.429314.com,www.728500.com,www.543863.com,www.572899.com,www.72794.com,www.660413.com,www.653191.com,www.425064.com,www.444745.com,www.790807.com。

www.54966.com,www.803456.com,www.737907.com,www.918093.com,www.191392.com,www.355116.com,www.20199ff.com,www.341018.com,www.641305.com,www.754911.com,www.454772.com。

www.302440.com,www.294135.com,www.884721.com,www.493659.com,www.463855.com,www.863312.com,www.50505077.com,www.218690.com,www.apollojx.com,www.130871.com,www.806366.com。

以上都为中奖用户,排名不分前后。

深圳地铁2号线的登良、海月站距举行开幕式的深圳湾体育中心都很近,市民坐地铁从登良、海月站出来,步行抵达深圳湾体育中心约为15至20分钟。另外,深圳地铁还将提供大运特色服务,大运赛事注册群体、志愿者及观众可凭有效证件或门票免费乘坐地铁。

相关内容
推荐内容